Quy chế Website
banner link trangthionline

Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

04/17/2017 01:48:44
thong bao.jpg

Tài liệu tải về:

1./ Thông báo mời dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tải về tại đây
2./ Thông báo đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty CP TMDV Tràng Thi nhiệm kỳ: 2015 - 2020 - Tải về tại đây
3./ Thể thức tiến hành đại hội và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tải về tại đây
4./ Chương trình đại hội đồng cổ đông Công ty CP TMDV Tràng thường niên năm 2017 - Tải về tại đây
5./ Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT theo nhóm - Tải về tại đây
6./ Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT - Tải về tại đây
7./ Mẫu sơ yếu lý lịch - Tải về tại đây
8./ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016 - Tải về tại đây
9./ Tờ trình V/v: Thông qua việc nữa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 - Tải về tại đây
10./ Tờ trình V/v: Thông qua mức lương hoặc thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 - Tải về tại đây
11./ Tờ trình V/v: Phân phối lợi nhuận chia cổ tức - Tải về tại đây