Sản phẩm
Xoong nhôm Hải Phòng 11 L
Xoong nhôm Hải Phòng 11 L
Giá: 248.000 đồng
Xoong nhôm Hải Phòng 7 L
Xoong nhôm Hải Phòng 7 L
Giá: 169.000 đồng
Xoong nhôm Hải Phòng 4 L
Xoong nhôm Hải Phòng 4 L
Giá: 112.000 đồng
Xoong  nhôm Hải Phòng 3 L
Xoong nhôm Hải Phòng 3 L
Giá: 82.000 đồng
Xoong nhôm Hải Phòng 2L
Xoong nhôm Hải Phòng 2L
Giá: 72.000 đồng
Chảo nhôm Hải Phòng phi 28
Chảo nhôm Hải Phòng phi 28
Giá: 92.000 đồng
Chảo nhôm Hải Phòng phi 26
Chảo nhôm Hải Phòng phi 26
Giá: 84.000 đồng
Chảo nhôm Hải Phòng phi 24
Chảo nhôm Hải Phòng phi 24
Giá: 69.000 đồng
Chõ xôi nhôm Hải Phòng 7 kg
Chõ xôi nhôm Hải Phòng 7 kg
Giá: 420.000 đồng
Chậu nhôm Hải Phòng 7L
Chậu nhôm Hải Phòng 7L
Giá: 80.000 đồng
Xoong nhôm Hải Phòng phi 32
Xoong nhôm Hải Phòng phi 32
Giá: 226.000 đồng
Xoong nhôm Hải Phòng phi 30
Xoong nhôm Hải Phòng phi 30
Giá: 197.000 đồng
Xoong nhôm Hải Phòng phi 26
Xoong nhôm Hải Phòng phi 26
Giá: 135.000 đồng
Xoong nhôm Hải Phòng phi 24
Xoong nhôm Hải Phòng phi 24
Giá: 120.000 đồng
Xoong nhôm Hải Phòng phi 22
Xoong nhôm Hải Phòng phi 22
Giá: 110.000 đồng
Xoong nhôm Hải Phòng phi 20
Xoong nhôm Hải Phòng phi 20
Giá: 95.000 đồng
Xoong nhôm Hải Phòng phi 18
Xoong nhôm Hải Phòng phi 18
Giá: 70.000 đồng
Xoong nhôm Hải Phòng phi 16
Xoong nhôm Hải Phòng phi 16
Giá: 52.000 đồng
Xoong nhôm Hải Phòng phi 14
Xoong nhôm Hải Phòng phi 14
Giá: 49.000 đồng
Xoong nhôm Hải Phòng 80L
Xoong nhôm Hải Phòng 80L
Giá: 1.540.000 đồng
Xoong nhôm Hải Phòng 50L
Xoong nhôm Hải Phòng 50L
Giá: 885.000 đồng
Xoong nhôm Hải Phòng 40L
Xoong nhôm Hải Phòng 40L
Giá: 720.000 đồng